הצטרפו לmy roladin

תנאי שימוש

הסכם תנאי שימוש באתר "רולדין"

כללי

 1. אתר "רולדין" שכתובתו: roladin.co.il (להלן: "האתר"), מנוהל על ידי "רולדין בע"מ" ו/או "רולדין ניהול סניפים וזכיינות בע"מ" (להלן ביחד ולחוד: "רולדין" ו/או "החברה") ו/או מי מטעמן.
 2. גלישתך באתר והשימוש בשירותים, על ידך או מי מטעמך, מהווים את הסכמתך לאמור בתנאי הסכם זה (להלן: "ההסכם") וויתורך על כל טענה, מכל מין ו/או סוג ביחס לאמור בו. ייתכן ושימוש בשירותים מסוימים באתר יהיה כפוף להוראות ו/או כללים נוספים אשר יופיעו באתר בסמוך לשירות הרלוונטי, אך אין בהם כדי לגרוע מהאמור בהסכם זה.
 3. מובהר, כי האמור בהסכם זה חל על כל מידע ו/או שירות, מכל מין וסוג המוצג באתר, בכל פורמט שהוא.
 4. רולדין תהא זכאית בכל עת, לשנות ו/או להוסיף ו/או לגרוע מהאמור בהסכם זה וזאת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. האחריות המלאה להכרת תנאי הסכם זה, כפי שאלו ישתנו מעת לעת, חלה עליך, המשתמש באתר.

 

פרשנות

 1. החלוקה לסעיפים וכותרות הינה לשם נוחות בלבד ולא תשמש לצורכי פרשנות.
 2. השימוש בהסכם זה, הינו בלשון זכר יחיד לצורכי נוחות בלבד, אולם כולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.
 3. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות הסכם זה לפרסומים אחרים כלשהם, תגברנה הוראות הסכם זה לכל דבר ועניין.

 

השימוש באתר רולדין

 

 1. הגלישה ו/או השימוש באתר, בשירותים ובתכנים הקיימים בו הוא לשימושך הפרטי והאישי בלבד ולהנאתך. חל איסור על ביצוע פעולה כלשהי אשר יש בה בכדי להוות הפרה של הוראות הסכם זה ו/או הוראות הדין ו/או שיש בה בכדי לגרוע מאיזו מזכויותיה של רולדין ו/או של צד ג' אחר כלשהו ו/או העלולה להזיק לאתר ו/או לרשתות התקשורת. חל איסור לעשות באתר שימוש מסחרי ו/או שימוש לכל מטרה לא חוקית ו/או לכל מטרה אסורה.
 2. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף ‎8לעיל, חל איסור על העתקה ו/או הטבעה ו/או שכפול ו/או עריכה ו/או הפצה ו/או העברה ו/או מכירה של האתר ו/או המוצרים ו/או התכנים שיופיעו באתר מעת לעת, לרבות אך לא רק  תמונה, איור, סרטון, קובץ, תוכן מילולי, קולי, חזותי ו/או שילוב שלהם יחד (להלן ביחד ולחוד: "התכנים"), ו/או ביצוע שינוי כלשהו בהם, בין אם לשימוש פרטי ובין אם למטרות מסחר.
 3. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף ‎9 לעיל, חל איסור מפורש וחמור על שימוש בתכנים באופן החורג מהתנאים המפורטים בהסכם זה, אלא אם קיבלת את הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב, של רולדין, שהשימוש כאמור נעשה בהתאם לאותה הרשאה, ככל שזו ניתנה לך כאמור.
 4. רולדין מחזיקה כדין בזכות לעשות שימוש בתכנים ולא יהא בגלישתך באתר, ו/או בשימוש בו, ככל שיותר לך מפורשות, כדי להקנות לך זכויות מכל מין וסוג שהוא באתר ו/או בתכנים ו/או בסימני המסחר שיוצגו באתר.
 5. כל השירותים והמידע המוצגים באתר ניתנים "כפי שהם" ללא אחריות ו/או התחייבות מכל מין וסוג לגבי מהימנותם, איכותם, דיוקם, שלמותם, רמת העדכון שלהם, התאמה לתכלית מסוימת ואטרקטיביות המחיר שבו הם מוצעים ואין בשירותים ובמידע המוצגים באתר משום מתן התחייבות ו/או מצג כלשהו כלפיך. לאור האמור, החברה לא תהא אחראית לכל אובדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר יגרם לך כתוצאה מהחלטות ו/או פעולות ו/או הסתמכות על השירותים ו/או המידע שיוצג באתר.
 6. יתכן ונפלו במידע שיוצג באתר, שיבושי הגהה, ניסוח, טעויות סופר וכו', על כך אנו מתנצלים ונעשה את מירב המאמצים למנוע תקלות אלה, אך על אף האמור, רולדין לא תהא אחראית לכל נזק שיגרם לך נוכח טעויות אלה, ולא תוכל לבוא אליה בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין.
 7. רולדין שומרת על זכותה לבצע שינויים באתר, במבנהו ו/או בעיצובו ו/או להפסיק את השירותים כולם או חלקם ו/או לשנות את המועדים שבהם יסופקו השירותים ו/או הזמנים בהם ניתן יהיה להשתמש באתר. בביצוע השינויים כאמור רולדין תהא זכאית לעשות כל שינוי עליו תחליט, ללא צורך במתן התראה מראש ואלו יחולו עליך באותה העת. כמו כן, רולדין שומרת על זכותה לגבות תשלום בגין הגלישה באתר, כולו או חלקו.
 8. השימוש בשירותים שיוצעו באתר רולדין יתאפשר תחילה באמצעות תהליך רישום קצר, על-ידי הצגת מספר פרטים של הנרשם אם וככל שיידרשו, כפי שיוחלט על ידי החברה מעת לעת (להלן: "הפרטים") וכמובן, בכפוף לתנאים המפורטים בהסכם זה. רולדין תשמור את הפרטים שלך בהתאם לכל דין, ובמאגר מידע ממוחשב.
 9. הנך מחויב למסור אך ורק פרטים מהימנים. ככל שתפר הוראה זו, רולדין תהא רשאית למחוק את רישומך, וזאת מבלי לגרוע מאיזו מהזכויות החוקיות שיעמדו לה כנגדך בגין ההפרה כאמור.
 10. הפרטים ישמשו את רולדין למשלוח הודעות שירותיות לרבות שליחת קבלה במקרה שבו ביצעת הזמנה באתר, עדכונים על מועדי הגעת השליח ועוד.
 11. הפרטים, לרבות שם המשתמש והסיסמה שבחרת, הינם אישיים ולא ניתנים להעברה לצד שלישי אחר, הנך מתחייב לשמור בסודיות פרטים אלה (ככל שפרטיך הועברו לצד אחר אנא עדכן את רולדין באופן מיידי), כמו כן, הנך מתחייב שלא לעשות שימוש בפרטים אישיים של משתמש אחר. רולדין תראה אותך כאחראי לכל פעולה שתבוצע באמצעות שם המשתמש והסיסמה שבחרת ובכל מקרה, רולדין לא תישא בשום אחריות לשימוש שיעשה בפרטים מכל סיבה שהיא וגם במקרה שצד שלישי יעשה בהם שימוש ללא הסכמתך.
 12. רולדין תהא רשאית, למנוע ממך את האפשרות להירשם לפעילות כלשהי ו/או שירות ו/או לבטל את רישומך, ככל שתהא סבורה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי הפרת איזו מן ההוראות הקבועות בהסכם זה ו/או איזו מהוראות הדין.
 13. רולדין תהא רשאית לעשות שימוש בקבצי Cookies אשר נמצאים במחשבך, לשם תפעולו השוטף של האתר, איסוף מידע אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, להתאמת האתר להעדפות המשתמשים ועוד. בנוסף, רולדין תהא רשאית לעשות שימוש בקבצי ה- Cookie  שעל מחשבך או כאלה שמקורם בצדדים שלישיים (כגון רשתות חברתיות), כדי לפרסם את עצמה באתרים אחרים או כדי להתאים למשתמשים את התוכן הפרסומי אשר יוצג להם, בהתבסס על שימושים שונים שהם עושים באינטרנט. הנך רשאי לשנות את ההגדרות ביחס לקבצי ה-Cookie  באמצעות הדפדפן.
 14. בעת השימוש באתר, בתכניו וצריכת השירותים אם וככל ויהיו, ייאסף מידע אודות השירותים שנצרכו על ידך. רולדין תהא רשאית לשמור את המידע ולהשתמש בו לצורך אספקת השירותים, מתן המלצות רכישה אישיות, גביית הכספים, עריכת חשבונות, ניתוח המידע, שיפור השירות ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, והכל בהתאם להוראות הדין. בנוסף, רולדין תהיה רשאית לעשות שימוש במידע לצרכים נוספים אם ניתנה לכך הרשאתך.
 15. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רולדין מתחייבת לפעול בהתאם להוראות כל דין, בכל הקשור לשמירה על פרטיותך כגולש באתר, והכל בכפוף להוראת הסכם זה.
 16. רולדין אינה מתחייבת להעמיד לרשותך תמיכה טכנית לגלישה באתר לרבות השירותים המוצעים בו, ולא תהא לך כל טענה ו/או  דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.
 17. מודגש, כי אין לעשות שימוש באתר פחות מגיל 18 ו/או בזהות בדויה ו/או התחזות לאדם אחר.
 18. כמו כן יובהר, כי המכירה של כל מוצרי רולדין אם וככל ותעשה במסגרת האתר, נעשית אך ורק בגבולות ישראל.

 

אבטחת מידע

 1. רולדין נוקטת באמצעים על מנת להבטיח לך גלישה בטוחה, אולם היא אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת מפני ניסיונות חדירה למערכות רולדין ו/או חדירה לאתר ו/או הפרעות ו/או שיבושים שייגרמו למערכות המחשוב ו/או לפעילותו התקינה של האתר.
 2. בהתאם לאמור, לא תהא לך כל טענה או זכות כלשהי לפעולות בהן תנקוט רולדין בקשר עם האמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות שייגרמו לך אם וככל וייגרמו לך, בעקבות החדירה ו/או השיבושים ו/או הפעולות בהן תנקוט רולדין במקרים כאלה כאמור. הנך מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי רולדין ו/או מי מטעמה, בקשר עם האמור.
 3. את גלישתך באתר הנך מתחייב לעשותה בהתאם לכל דין ולא לבצע כל פעולת חדירה ו/או שיבוש ו/או לסייע בפעולות כאלה. לידיעתך, חדירה למערכות המחשוב של האתר מהוות עבירה פלילית שעונשה עד חמש שנות מאסר.

 

קישורים לאתרים נוספים (link)

 1. רולדין תהא רשאית להציג באתר קישורים לאתרים נוספים לרבות במסגרת שיתופי פעולה וקישורים אלה, אינם באחריות רולדין ואינם מהווים תמיכה ו/או המלצה של רולדין לכל מה שאמור בהם. רולדין תהא רשאית לשנות קישורים אלה בכל עת.
 2. רולדין לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, שייגרם לך כתוצאה מהשימוש באתרים אלה, וכל שימוש שיעשה על ידך יהא באחריותך המלאה והבלעדית.

 

הצהרת נגישות 2020

 1. רולדין הינה חברה גדולה ומובילה בפריסה ארצית המנהלת ומפעילה בסניפיה הקרויים: "רולדין", המוגדרים כקונדיטוריה ובית קפה וכן מוצרים נלווים כפי שנמכרים בכל סניפיה מעת לעת.
 2. מתוך הכרה בחשיבות מתן הזדמנויות שוות ושמירה על כבוד האדם וזכויותיו, משקיעה רולדין מאמצים ומשאבים רבים ביצירת חוויית שימוש נוחה, קלה ונגישה לאנשים בעלי מוגבלויות.
 3. אתר: רולדין – מופעל באמצעות תוכנת הנגשה שפותחה עבורו במיוחד. תוכנה זו מתאימה אותו לרמת הנגישות AA הנדרשת לפי תקן ישראל 5568 ("נגישות אתרי אינטרנט") ולשימוש בכלל הדפדפנים העכשוויים.
 4. שירות ההנגשה – צפייה על ידי לחיצה על כפתור הנגישות ייפתח בפני המשתמש ו/או המזמין תפריט ובו האפשרויות הבאות:

שינוי צבעי המסך לצבעי מונו כרום

שינוי ניגודיות (גבוהה/נמוכה)

שינוי גודל גופן (הגדלה/הקטנה)

שינוי סוג הגופן לגופן קריא

שינוי גודל וצבע סמן העכבר

חלונית הגדלת מסך

סימון קישורים וכותרות

הוספת תיאור לתמונות

לחיצה על אחת האפשרויות בתפריט תשנה את מצג הדף באופן המבוקש.

 1. רולדין פועלת באופן מתמשך לשיפור חוויית הגלישה, ועם זאת ייתכן והמשתמש ו/או המזמין באתר ייתקל בדפים אשר טרם נמצא הפתרון להנגשתם. בסניפי רולדין מותקנות מערכות עזר למען אנשים עם מוגבלות בשמיעה מסוג לולאת השראה הכוללת גם מיקרופון חיצוני ואפשרות חיבור לאוזניות לשימוש במערכת העזר לשמיעה יש להעביר את מכשיר השמיעה למצב T.
 2. ככל ותרצה לשלוח לרולדין הצעות לשיפור שירות ההנגשה, אנא שלח את הצעתך לכתובתנו במייל: customersservice@roladin.co.il ואנו נטפל בפנייתך בהקדם.
 3. כמו כן, ניתן לפנות אל שרות הלקוחות של רולדין בטלפון: 09-9543497.

 

אחריות ושיפוי

 

 1. רולדין אינה מתחייבת שהגלישה באתר תהא רציפה וללא הפרעות ו/או תהא חסינה מפני חדירה של גורמים שאינה מורשים וזאת, חרף מאמצי רולדין להבטיח את תקינות האתר.
 2. מבלי לגרוע מהאמור, רולדין לא תישא באחריות כלשהי בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או חסרון כיס שייגרם לך כתוצאה מהגלישה באתר ו/או השימוש בשירותים אם וככל ויהיו. גלישתך באתר מהווה את הסכמתך לכך כי הנך פוטר את רולדין מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בהקשר לכך.
 3. הנך מתחייב לשפות את רולדין בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או חסרון כיס שייגרם לרולדין כתוצאה מהפרתך את הוראות הסכם זה ו/או בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד רולדין שעילתה בשימוש שנעשה על ידך בכל מה שקיים באתר.

 

הדין החל וסמכות שיפוט

 

 1. על הסכם זה ועל כל עניין הקשור והנוגע בהסכם והנובע ממנו, יחולו דיני מדינת ישראל. לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב-יפו מוקנית סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית לדון בהסכם ובכל עניין הקשור והנוגע בהסכם והנובע ממנו.

 

 

רולדין מאחלת לכם שימוש נעים וקל באתר!

 

 

 

 

 

 

 

ר\38\1\435

my Roladin
לחצו כאן ותהנו לפני כולם ממבצעים ועדכונים חמים