הצטרפו לmy roladin

תקנון אתר

תקנון אתר החברה לרכישה מקוונת

התקנון הינו בין החברה לבין המזמין. יש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון, ולהסכים לכל תנאיו כתנאי מוקדם לכל התקשרות בין הצדדים. ביצוע כל רכישה באתר מהווה את הסכמת המזמין לתנאים הכלולים בתקנון האתר.

 1. הגדרות:

"החברה"

רולדין  ניהול סניפים וזכיינות בע"מ ח.פ.  512311242 מרחוב האופה 1, פארק תעשיות קדימה, טלפון: 09-8999927 פקס: 09-8919303.

"המזמין" או "הרוכש"

אדם העונה על כל אלה: (1) מלאו לו שמונה עשר (18) שנים ביום הזמנת הכרטיסים; (2) הינו אזרח ישראל ו/או תושב ישראל תקף עפ"י כל דין; (3) עושה שימוש כדין בכרטיס אשראי שהונפק לו כדין; (4) הזין פרטים אישיים (כהגדרתם להלן) מלאים, נכונים, מדויקים ותקינים כנדרש בתקנון זה; ו- (5) עמד ביתר התנאים המפורטים בתקנון זה.

כל אדם אשר עומד בתנאים האמורים יהא זכאי להזמין ולרכוש כרטיסים באופן מקוונן למרכז הסדנאות.
מובהר כי מסירת פרטים כוזבים ו/או שימוש בפרטים שאינם של המזמין ו/או שימוש בכרטיס אשראי שלא כדין עשויים להוות עבירה פלילית והעושה כן צפוי לעונשים הקבועים בחוק. למזמין לא תעמוד כל טענה כנגד לחברה בגין האמור.

מובהר עוד, כי אדם אשר טרם מלאו לו שמונה עשרה (18) שנים, לא יהיה רשאי להזמין כרטיסים ברכישה מקוונת, וכי לחברה אין יכולת לאמת את גילאי המזמינים והיא אינה אחראית להתאמת גילאי המזמינים להוראות תקנון זה.

"מרכז הסדנאות"

ROLADIN SENSES מרכז חוויות וטעמים שהינו מרכז המבקרים של החברה, המצוי ברחוב האופה 1, פארק תעשיות קדימה.

הגיל המינימלי לכניסה למרכז הסדנאות הינו ילד מעל גיל ארבע (4) ובליווי מבוגר כמפורט להלן. למזמין ו/או למבקר ו/או למי מטעמו לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה בגין האמור, לרבות טענה להחזר כספי עקב רכישה מקוונת של כרטיס שיועד לילד מתחת לגיל ארבע (4).

"אתר מרכז הסדנאות" או "האתר"

אתר האינטרנט של החברה שכתובתו: www.roladin.co.il.

"העסקה"

בפעילות הילדים -נצפה על מפעל החברה ממבט על וניכנס לחדר הסדנאות לשם הכנת מוצרי מאפה וקונדיטוריה (המוצרים עשויים להשתנות מעת לעת) אשר ימסרו למבקרים בסיום הסדנא באריזה של "רולדין".

"מענה טלפוני"

מענה בטלפון שמספרו 09-8660563 דרכו ניתן לבטל ו/או לשנות את תנאי הרכישה המקוונת, ניתן גם לבטל ו/או לשנות באמצעות הודעת טקסט, בכפוף להוראות תקנון זה. שעות וימי פעילות המענה הטלפוני הם בימים א'-ה' בין השעות 08:00-16:00. מובהר כי החברה רשאית לשנות מעת לעת את מועדי ושעות הפעילות של מוקד המענה הטלפוני לפי שיקול דעתה הבלעדי וכי החברה אינה מתחייבת לזמינות מלאה של המוקד במועדים והשעות הנ"ל. המזמין מוותר על כל טענה ו/או דרישה (לרבות בקשה להחזר כספי) הנובעת ו/או קשורה לאי זמינות המוקד, לרבות אי זמינות בעת ניסיון לשנות ו/או לבטל את הביקור הרצוי.

"פרטים אישיים"

שם פרטי, שם משפחה, מספר טלפון תקין, כתובת דואר אלקטרוני של המזמין וכן פרטי כרטיס אשראי. מובהר כי החברה תהא רשאית לנקוט בצעדים משפטיים מתאימים, אזרחיים ופליליים, כנגד מזמין שהזין ביודעין פרטים אישיים שגויים.

"פרטי כרטיס אשראי"

מספר מלא של כרטיס האשראי באמצעותו מתבצעת ההזמנה, מספר ביטחון בגב הכרטיס, תוקף כרטיס האשראי, זהות החברה המנפיקה ומספר תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי. מובהר כי התשלום עבור רכישת מקוונת של כרטיסים יכול להתבצע באמצעות כרטיסי אשראי של מנפיקים ישראלים בלבד, וכי החיוב בגין כל רכישה יתבצע במועד הביקור המתוכנן כמפורט בפרטי ההזמנה.

"הביקור הרצוי"

יום ושעת הביקור שבחר המזמין, וכן מספר המבקרים המבוקש שיתלוו למזמין, הכל בהתאם למכסת הביקורים הפנויה באתר, לרבות המועדים, השעות ומספר המקומות הפנויים. להסרת ספק יובהר, כי ייתכנו מקרים בהם מחמת תקלה ו/או משגה ו/או השהייה בעדכון האתר ו/או נסיבות של כח עליון, תהיה מכסת הביקורים באתר גבוהה מהמכסה הקיימת בפועל במועד ההזמנה לאותו ביקור, והחברה תהא רשאית לפנות למזמין לפי הפרטים האישיים שהזין באתר על מנת לתאם מועד חלופי לביקור.

"כח עליון"

לעניין תקנון זה: מלחמה, מצב חירום, מגיפה מכל מן וסוג שהוא, אירועים ו/או פקודות חירום על ידי מי מרשויות המדינה ו/או הצבא, פיגוע טרור או איבה, תנאי מזג אויר קיצוניים כגון: רעידת אדמה, שריפה, פגעי טבע, צווים של רשויות מוסמכות, שביתות בנמלים או בחברת התעופה, שביתה של עובדי החברה, תקלה בלתי צפויה במתקני מרכז הסדנאות או כל צירוף נסיבות שאינו בשליטתה הבלעדית של החברה.

"פרטי ההזמנה"

הפרטים שייכללו בהודעת דואר אלקטרוני שתשלח לכתובת הדואר האלקטרוני שהזין המזמין בתום ביצוע הליך הרכישה המקוונת של כרטיסים, הכוללים את יום ושעת הביקור ומספר המבקרים. יובהר בהקשר זה, כי החברה אינה אחראית לתקינות ו/או זמינות תיבת הדואר האלקטרוני של המזמין והיא לא תישא בכל חבות ו/או אחריות מכל מן וסוג שהוא במקרה שפרטי הזמנה לא נתקבלו בפועל אצל המזמין עקב תקלה ו/או היעדר זמינות של תיבת הדואר האלקטרוני שלו ו/או עקב הזנה שגויה של אי אילו מפרטיו האישיים. להסרת ספק יובהר עוד, כי המזמין יחויב בגין כל רכישה מקוונת שהושלמה לפי פרטי כרטיס האשראי שמסר, בין אם נתקבלו אצלו פרטי ההזמנה בפועל ובין אם לאו, בין אם מימש את הביקור הרצוי (לרבות מימוש מלא או חלקי), ובין אם לאו.

החברה רשאית לשנות את הליך ההזמנה, או לבטלה, בהתאם לעדכונים אשר יפורסמו על ידי החברה ו/או מי מטעמה באתר מרכז הסדנאות, ולמזמין ו/או למי מטעמו לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה  בגין כך.

 

 1. כללי
  • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר ההזמנה, לרבות באתר ו/או בכל דרך אחרת, למעט הודעה מטעם החברה בדבר שינוי תקנון זה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
  • הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידי המזמין באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידו באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין החברה והמזמין. עקב כך, נדרש המזמין לקרוא את תקנון זה בטרם ביצוע רכישה באת ו/או כל פעולה אחרת באתר.
  • תשומת ליבו של המזמין מופנית לכך כי ייתכן ויעודכן התקנון. התקנון המעודכן יהיה זמין באתר מרכז הסדנאות. נוסחו המחייב של התקנון בכל עת הוא הנוסח המעודכן שפורסם כאמור, אף אם המזמין או אדם אחר הסתמך על נוסח קודם. יובהר, כי באתר מרכז המבקרים יהיה קישור לתקנון ובאחריות המזמין לקרוא את תנאי התקנון ולעמוד בו. למזמין לא תעמוד שום טענה ו/או תביעה לחברה ו/או מי מטעמה בקשר עם האמור.
  • גלישה באתר ורכישה מקוונת של כרטיסים מהווה את הסכמתו של המזמין לקבל ולנהוג על-פי התקנון.
  • על אף מאמצי החברה להציג באתר מידע נכון, עדכני ומדויק, על המשתמש באתר להביא בחשבון כי ייתכנו שגיאות ו/או אי דיוקים ו/או חסרים במידע ו/או בנתונים המוצגים באתר, והוא יודע ומסכים לכך שאין להסתמך על נתונים אלה. המשתמש מוותר על כל טענה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בכל עניין הנוגע לאתר ו/או לשימוש בו.
  • המחירים באתר נקובים בש"ח וכוללים מע"מ בהתאם לשיעורו כדין (וככל שהמע"מ חל על עסקה כאמור), למעט במקרה של טעות סופר. החברה תהא רשאית לשנות את מחירי הכרטיסים בכל עת, וכן להעניק הנחה, זיכוי, שובר ו/או כל הטבה מכל מן וסוג לכלל המזמינים ו/או לקבוצות מסוימות ו/או במועדים ביקור מסוימים, לפי שיקול דעתה הבלעדי, אולם לא יהא בשינויים כאמור כדי לשנות מתנאי הזמנה שהושלמה עובר לביצועם של שינויים אלה.
  • אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע ו/או לשנות מהוראות החלות על רכישה של כרטיסים במרכז המבקרים עצמו, וידוע למזמין כי החברה רשאית, אך לא חייבת, למכור כרטיסים בעמדות מכירה פיזיות ו/או בכל דרך אחרת, לביקור במרכז הסדנאות, בתנאים ו/או במחירים שתקבע החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי, והמזמין מוותר על כל טענה ו/או דרישה בקשר עם האמור.
  • בתקנון ההזמנה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.
  • חלוקת הפרקים בתקנון נועדה לשם התמצאות הקורא ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

 

 1. שלבי הזמנת כרטיסים מקוונת באמצעות אתר רולדין
  • על המזמין להיכנס לאתר וללחוץ על "מרכז סדנאות" בעמוד הראשי באתר וזה המקום המיועד שיעביר אותו לרכישה המקוונת של הכרטיסים.
  • המזמין יבחר את הפעילות הרצויה הכוללת תאריך, שעה ומספר מבקרים מבוקש (כולל המזמין) וזאת בהתאם למלאי הכרטיסים המפורסם בעת ביצוע הזמנה באתר. ידוע למזמין כי מועדי הביקורים וכמות הכרטיסים שניתן להזמין כפופים למגבלות המלאי הקיים. יובהר כי ייתכנו תקלות העלולות להתרחש באופן פתאומי ובלתי צפוי בהליך ההזמנה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לדחות ביקור שנקבע באם ארעה תקלה כלשהי באתר ו/או במרכז הסדנאות ולא תעמוד למזמין ו/או מי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר עם האמור. באם קרתה תקלה כאמור לעיל החברה תיצור קשר עם המזמין בהתאם לפרטים האישיים שהזין. החברה תהא רשאית לשנות את מועדי ושעות הפתיחה של מרכז הסדנאות מעת לעת וכן להקטין, להגדיל או לבטל את מכסת הכרטיסים המוצעים למכירה מקוונת בכל יום/שעת פעילות, ועל המזמין להתעדכן אודות הודעות החברה בקשר עם האמור באתר.
  • לאחר בחירת הביקור הרצוי על המזמין להזין את הפרטים האישיים (כהגדרתם לעיל). הזמנה שלא תכלול פרטים אישיים מלאים, מדויקים ועדכניים ו/או תכלול פרטים אישיים כוזבים תיפסל, ולמזמין לא תעמוד כל טענה כלפי החברה בקשר עם האמור. יובהר כי מסירת פרטי האשראי לחברה כאמור, פירושה כי המזמין הינו בעל אמצעי התשלום או כי ניתן למזמין (שהינו בגיר) אישור על-ידי בעל אמצעי התשלום לבצע רכישה מקוונת של כרטיסים. להסרת ספק מובהר, כי כל תשלום באתר כפוף לבדיקה עצמאית של הפרטים האישיים ואישור ההזמנה על ידי חברת כרטיסי האשראי ו/או הבנק ו/או המוסד הרלוונטי, והמזמין מוותר על כל טענה ו/או דרישה בקשר עם ביקור שנדחה ו/או לא אושר מלכתחילה ו/או בוטל עקב היעדר יכולת של החברה להשלים את העסקה.
  • האחריות על הזנת הביקור הרצוי והפרטים האישיים באופן מדויק ומלא כאמור לעיל, חלה אך ורק על המזמין ולחברה לא תהיה כל אחריות על אי התאמת הפרטים ו/או על הקלדתם באתר מרכז הסדנאות, ולרבות בגין אי-קבלת הודעות ו/או שיחות כאמור בסעיף 3.2 לתקנון זה מטעם החברה עקב כך.
  • עם השלמת הליך הזמנת הכרטיסים תופיע הודעת קבלת אישור/דחיית הרכישה על ידי חברת כרטיס האשראי. החיוב בגין העסקה ייעשה בחיוב אחד. מועד החיוב בגין רכישת כרטיס יהיה במועד ביצוע ההזמנה ובמועד הביקור עצמו או קודם לכן באמצעות הדואר, תימסר למזמין חשבונית. לא ניתן לשלם בתשלומים. לא ניתן להחליף את אופן התשלום לאחר ביצוע העסקה.
  • לאחר סיום הרכישה יקבל המזמין אישור רכישה לכתובת האלקטרונית שהזין בפרטים האישיים ובה פרטי ההזמנה. באם לאחר כ-30 (שלושים) דקות לא קיבל המזמין את פרטי אישור ההזמנה לכתובת המייל אשר הזין במערכת עליו ליצור קשר עם החברה באמצעות המענה הטלפוני (כהגדרתו לעיל). רק אישור בדבר השלמת הזמנה במועד כאמור, הכולל את כל פרטי ההזמנה הרלוונטיים, יהווה אישור קליטת ההזמנה אצל החברה. הרישומים שתבצע החברה אצלה כאמור, יהווה ראיה לכאורה לאמיתותם.
  • בתאריך הביקור על המזמין להגיע עם פרטי ההזמנה כשהם מודפסים ומוכנים לעיון על ידי מרכז הסדנאות. החברה רשאית לשנות את אמצעי ודרישות הזיהוי מעת לעת, וללא צורך במסירת הודעה למזמין.
  • יובהר כי על מנת להשלים את רכישת הכרטיסים המקוונת יש לעקוב אחרי שלבי ההזמנה ולהשלימם עד תום. הזמנה אשר לא תכיל את כל הפרטים האישיים המבוקשים ו/או לא תכיל פרטי כרטיס אשראי תקינים לא תאושר ולמזמין ו/או מי מטעמו לא תעמוד כל טענה לחברה בגין האמור. עוד מובהר כי מימוש הרכישה הינו אישי וכי המזמין אינו רשאי למכור, להפיץ או להעביר לצד ג' כלשהו כרטיסים שרכש בהתאם לתקנון זה, והחברה רשאית, אך לא חייבת, למנוע כניסה לאתר של גורם כלשהו שאינו מזוהה כמזמין שפרטיו שמורים במערכת החברה (או כמלווה של מזמין כאמור, כאשר המלווה מגיע לאתר יחד עם המזמין). כן תהא החברה רשאית לדרוש מהמזמין במועד הגעתו לאתר, להציג לה את כרטיס האשראי באמצעותו בוצעה רכישת הכרטיסים ו/או תעודת זהות של המזמין ו/או א חתימת המזמין כתנאי לכניסה לאתר.
  • יתכן ותתרחשנה תקלות טכניות שימנעו, בין השאר, הזמנת כרטיסים ו/או שיבוש בהזמנות ו/או אי קליטתן במערכות הרלוונטיות. רק ההזמנות שנקלטו בפועל באתר האינטרנט, לפי העניין, הן אשר תחייבנה.
  • מובהר כי החברה רשאית לשנות את תנאי הרכישה בכל עת, וכן להעניק לגורמים ו/או גופים מסוימים ו/או קבוצות אוכלוסייה כלשהן (לפי בחירתה ושיקול דעתה) כל הנחה, זיכוי ו/או הטבה (לרבות הנחות כמות והטבות לחברי מועדוני לקוחות למיניהם), והמזמין מוותר על כל טענה בקשר עם האמור.

 

 1. ביטול ו/או שינוי העסקה
  • ביטול העסקה יעשה תוך 14 (ארבעה עשר) ימי עסקים באמצעות שליחת מייל לכתובת –karin@roladin.co.il בלבד, ובלבד שהביטול כאמור ייעשה לפחות שני (2) ימי עסקים קודם למועד הביקור בפועל במרכז הסדנאות. בוטלה העסקה כדין, תשיב החברה למזמין את כספו בהתאם לאמור בסעיף 4.2 לתקנון זה.
  • ככל שהביטול נעשה פחות מ-24 שעות טרם מועד הביקור – בטענה למצב בריאותי כלשהו, יתאפשר הדבר בכפוף להצגת אישור מהרופא ובכל מקרה, הכסף ששולם לא יוחזר למזמין אלא תינתן לו חלופה לדחות את השתתפותו למועד אחר כפי שיוצע לו על ידי החברה ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לכך, שהביא המזמין אישור רופא כי הינו בריא וכשיר להשתתף.
  • בוצעה העסקה באמצעות כרטיס אשראי, החברה רשאית לחייב את הרוכש בדמי ביטול בגובה 5% (חמישה אחוז) ממחיר העסקה או 100 שקלים לפי הנמוך מבניהם וזאת בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) תשע"א-2010.
  • שינוי ו/או דחיית ההזמנה:
   • שינוי ו/או דחיית ההזמנה לתאריך מבוקש אחר יעשה עד 7 ימי עסקים לפני מועד ההזמנה הנבחר באמצעות המענה הטלפוני בלבד. מובהר כי הזמנה שבוצעה בתוך עד 7 ימי עסקים ומטה ממועד הביקור המתוכנן, אינה ניתן לשינוי או דחייה.
   • מזמין אשר לא יצר קשר עם החברה באמצעות המייל עד 7 ימי עסקים לפני מועד ההזמנה, מכל סיבה שהיא, יחויב בסכום ההזמנה במלואו ולא תעמוד לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר עם האמור, בין אם מימש את הכרטיסים ובין אם לאו.
  • מובהר כי במקרה של ביטול של ביקור שהוזמן כדין וכמפורט בתקנון זה, מיוזמת החברה ושלא עקב כח עליון כהגדרתו לעיל, יבוטל חיובו של המזמין ואם הוא כבר חויב, יהיה המזמין זכאי לקבל החזר בגובה התשלום ששולם בעבור הכרטיסים נשוא אותו ביקור מבלי שייגבו ממנו דמי ביטול כאמור לפי סעיף 4.2 לתקנון זה, וזאת כסעד יחיד ובלעדי לו יהיה זכאי המזמין ו/או מי מטעמו.
  • מבלי לגרוע מיתר זכויותיה ועל אף כל הוראה אחרת לסתור בתקנון זה, החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, לבטל הזמנה כלשהי של כרטיסים ו/או לחסום אדם כלשהו מלבצע רכישה מקוונת של כרטיסים באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת ו/או חובת הנמקה, בהתקיים אחד או יותר מהמקרים הבאים:
   • המזמין מסר פרטים אישיים שגויים ו/או כוזבים ו/או לא מדויקים ו/או לא עדכניים בעת ביצוע ההזמנה.
   • המזמין ו/או מי מטעמו הפר הוראות תקנון זה ו/או כל דין.
   • המזמין ו/או מי מטעמו ביצע מעשה ו/או מחדל העלול לפגוע בחברה ו/או מי מטעמה, באתר ו/או במשתמשים אחרים ו/או בצד ג' כלשהו.
   • המזמין ו/או מי מטעמו ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין.
   • נפלה טעות סופר במחיר הכרטיס ו/או במועד/שעת הביקור שפורסמו באתר.
   • מחמת תקלה טכנית כלשהי ו/או בעיות תקשורת מכל מן וסוג, הוצעו למכירה כרטיסים במועדים ו/או בשעות מסוימות בהן מרכז המבקרים אינו פתוח לקהל הרחב או לאחר שהכרטיסים לאותו מועד/שעה אזלו.
   • במקרה של כח עליון כהגדרתו לעיל.
   • יובהר כי, בכל מקרה, החברה ו/או מי מטעמה אינה אחראית ולא תישא כל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שנגרמו למזמין ו/או למי מטעמו עקב שינוי, ביטול או דחייה של ביקור מטעם המזמין ו/או החברה ו/או מי מטעמם, למעט כמפורט בתקנון זה.

 

 1. פטור מאחריות
  • רכישת הכרטיסים הינה באחריותו הבלעדית של המזמין, והחברה ו/או רולדין ניהול סניפים וזכיינות בע"מ ו/או מי מטעמן לא תישאנה באחריות לכל נזק (לרבות נזק גוף), הפסד, אבדן או הוצאה מכל מין וסוג שייגרמו למי מן המזמינים, והקשור, במישרין או בעקיפין, עם ההזמנה.
  • המזמין מצהיר, מסכים ומאשר כי ידוע לו כי הביקור במרכז הסדנאות, משלב מרכיבים של שעשוע ואף הנאה שהוענקו לו עם הזמנת הכרטיסים והגעתו למרכז, וכי יתכן כי על אף מאמצי החברה, עשויים להתרחש אירועים ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות, אשר יש בהם כדי למנוע מהמזמין מלקחת חלק בפעילות והמזמין מסכים לפטור את החברה ו/או רולדין ניהול סניפים וזכיינות בע"מ ו/או מי מטעמן מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי או סעד בגינם.
  • החברה ו/או רולדין ניהול סניפים וזכיינות בע"מ אינן מתחייבות שהביקור לא יופרע או יתקיים כסדרו ללא מגבלות או הפסקות, ינוהל ללא טעויות, יהיה חסין מפני מגבלות, הגבלות או תקלות. מובהר בזאת, כי בכל אחד מהמקרים המפורטים בסעיף זה לעיל, תהא החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי רשאית לנקוט כל צעד על מנת למזער ו/או לנטרל את האמור, לרבות ביטול הביקור טרם מועד הזמנתו ו/או בעת מועד הביקור ו/או לנקוט בכל צעד אחר, ולמזמין לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם האמור.
  • בכל מקרה בו יוכח כי תקלה, פגיעה או רשלנות של המזמין מנעה ממנו מלהזמין כרטיסים למרכז הסדנאות או לבצע ביטול או שינוי של הזמנה במועד, יהיו החברה ו/או רולדין ניהול סניפים וזכיינות בע"מ ו/או מי מטעמן פטורות מאחריות.
  • החברה תהיה רשאית למסור כל מידע אשר יידרש ממנה על פי חוק ו/או על פי הוראה של רשות מוסמכת.

 

 1. הצהרות והתחייבויות המזמין

מבלי לגרוע מיתר חובותיו והתחייבויותיו על פי תקנון זה ו/או כל דין, המזמין (וכל מבקר מטעמו) מצהיר ומתחייב כלפי החברה כי:

 

 1. קניין רוחני
  • אין להעתיק, לשכפל, למכור ולתרגם כל סוג של מידע המופיע באתר מרכז הסדנאות ואין לעשות כל שימוש מסחרי בכל פרט שבאתר (לרבות פרסומו ברשת) ללא קבלת רשותה של החברה מראש ובכתב.
  • חל איסור לצלם את מפעל רולדין וכן בכל מקום אחר במתחם החברה.
  • זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות זכויות יוצרים, החלות על המידע שבאתר, תוכנו, עיצובו הגרפי של האתר, כל תוכנה, קובץ גרפי, קוד, טקסט וכל פרט או חומר אחר בו, הינן רכושה של החברה בלבד ולמזמין אין כל זכות בהן.
  • ידוע למזמין כי מרכז הסדנאות כולל שימוש באלמנטים שיווקיים, פרסומיים ואחרים שבבעלות החברה והמזמין מתחייב כי הוא ו/או מי מטעמו לא יעתיקו, ישכפלו, יעשו כל שימוש מכל מן וסוג באלמנטים אלה ובזכויות הקניין הרוחני הנלוות להם, וכן לא יצלמו, יקליטו או יסריטו את ביקום במרכז המבקרים בכל אמצעי שהוא, אלא בכפוף לאישור החברה ונהליה.

 

 1. שונות
  • לפרטים נוספים בקשר לאתר ניתן לפנות לשירות הלקוחות של האתר בטלפון 09-9543497 או לכתובת דואר אלקטרוני customersservice@roladin.co.il;
  • החברה תהא רשאית לשלוח לכל מזמין לאחר מועד ביקורו באתר, משוב בו יתבקש לחוות דעתו, בין היתר, על החברה, מותגיה, הליך רכישת הכרטיסים ורשמים מהביקור באתר, וידוע למזמין כי החברה רשאית לעשות שימוש מכל מן וסוג בנתונים שנתקבלו במסגרת המענה למשוב.
  • החברה שומרת על זכותה לשנות את תנאי תקנון זה בכל עת, ולפיכך יש לעיין בתקנון בכל כניסה מחודשת לאתר.
  • בהזמנת כרטיסים מקוונת למרכז הסדנאות, מסכים, מאשר ומצהיר כל אחד מהמזמינים, כי קרא את תקנון ההזמנה וכי הוא מקבל על עצמו את כל הוראותיו, וגם אם לא קרא את התקנון, הוא מסכים כי התקנון יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.
  • המזמין ישתמש באתר בתום לב, בדרך מקובלת ובהתאם להוראות התקנון ו/או כל דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מתחייב המזמין כי יימנע משימוש בלתי הולם או בלתי חוקי או מסחרי באתר ו/או בשירותים המוצעים בו.
  • ידוע למזמין כי מכירת הכרטיסים המוצעת באתר נועדה לצרכי רכישה פרטית של המזמין ומלוויו בפועל, ולא לצורך רכישה או הפצה מסחריות ו/או סיטונאיות של כרטיסים, בכל דרך. החברה תהא רשאית למנוע, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא חובת הודעה מוקדמת, ממשתמש כלשהו, באופן זמני או לצמיתות, מלבצע כל רכישה של כרטיסים באתר. מבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה רשאית בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, למנוע ממזמין מלהזמין ו/או לרכוש כרטיסים בצורה מקוונת באמצעות האתר על ידי חסימתו ו/או בכל דרך אחרת לרבות במקרים של ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או הפרת תנאי התקנון ו/או מסירת פרטים כוזבים במתכוון ו/או ביצוע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע באתר מרכז המבקרים ו/או לחברה ו/או לצדדים שלישיים.
  • ידוע למזמין כי במרכז סדנאות מצויים מתקנים, ציוד, חומרים וטובין יקרי ערך שבבעלות החברה, והמזמין ומי מטעמו ינהגו בזהירות המתבקשת לצורך שמירה על רכוש החברה במרכז הסדנאות. מבלי לגרוע מיתר זכויות החברה לפי תקנון זה ו/או כל דין, המזמין ו/או מי מטעמו יפצה ו/או ישפה את החברה מיד עם דרישת הראשונה בגין כל הוצאה, נזק או הפסד שנגרם לחברה ו/או למי מטעמה כתוצאה מביקור המזמין ו/או מי מטעמו באתר, לרבות בגין כל נזק שגרם בזדון ו/או בשגגה למתקנים, לציוד ו/או לטובין הקיימים במרכז המבקרים.
  • החברה תנקוט באמצעי זהירות על מנת לשמור על סודיות פרטי המזמין לרבות הפרטים האישיים ופרטי כרטיס האשראי בהתאם לתקני PCI ו-DSS. עם זאת, יובהר כי רכישת הכרטיסים מתבצעת באופן מקוונן ומכאן, חשוף האתר לניסיונות פריצה של האקרים ו/או גורמים עוינים אחרים (להלן ובהתאמה: "ניסיונות פריצה, גורמים עוינים"). החברה תעשה כל שביכולתה על מנת למנוע את ניסיונות הפריצה אך עם זאת אין ביכולת החברה להבטיח לחלוטין את שמירת המידע באופן מוחלט מפני חדירת אותם גורמים עוינים למחשביה ושימוש שלהם באותם פרטים. על-כן, המזמין מצהיר בזאת כי תוכן סעיף זה מובן לו וכי לא תהא למזמין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה עקב פגיעה ו/או תקלה ו/או שיבושים, אשר יביא לפגיעה אפשרית בפרטיות ובסודיות פרטי המזמין כפי שנמסרו על-ידו ו/או לשימוש בלתי מורשה בכרטיס האשראי שלו.
  • לצורך מתן שירותי סליקה, החברה נעזרת בשירותיה של חברת simplyadd ומערכת TRANZILA על מרכיביה השונים, לצורך סליקת אמצעי תשלום לאתרי אינטרנט, ללא שמירת פרטי כרטיס האשראי.
  • החברה תעשה את מירב המאמצים בכדי להבטיח שהאתר יהיה בטוח לשימוש ונקי מכל 'וירוס' או כל תוכנה זדונית ו/או תוכנת ריגול אחרת, ובפרט תפעל למניעת פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, אין ביכולתה של החברה בכדי להבטיח כי האתר יהיה בטוח לשימוש ונקי מתוכנות זדוניות ו/או ריגול בכל עת, או מניעה מוחלטת של חשיפת המידע האגור אצלה. החברה לא תישא, במישרין ו/או בעקיפין, בכל אחריות ו/או חבות הנובעת מבעיות בטיחות באתר ו/או בנזק שייגרם למזמין כתוצאה מ'וירוסים' ו/או תוכנות רוגלה ו/או תוכנות זדוניות אחרות.
  • החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב"עוגיות" (cookies) בכדי להקל על המזמין לבצע הזמנות נוספות במהירות וביעילות. יובהר כי המזמין יכול לבחור כי תוכנת הדפדפן לא תשמור את נתוני האישיים. יובהר עוד, כי רק פרטיו האישים של המזמין ישמרו ולא פרטי כרטיס האשראי של המזמין.
  • בכל מקרה שיוכח, כי רשלנות של החברה ו/או מי מטעמה מנעה מאדם מלהזמין כרטיסים למרכז המבקרים, יוגבל הפיצוי לו יהיה זכאי לגובה עלות הכרטיסים אשר רכש באותה הזמנה.
  • יובהר, כי יכול וההשתתפות בביקור באתר מרכז הסדנאות תהא מותנית, בבידוק בטחוני של מבקרי מרכז הסדנאות על ידי מאבטח מרכז הסדנאות ביום הביקור, לרבות לכל הוראה ו/או הנחיה של המדריכים במרכז הסדנאות. אין החברה אחראית להחלטות המאבטח, ולמבקר לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם האמור, ובקשר לכל מגבלה שתוטל על ההשתתפות בביקור ו/או איסור על כניסה. בכלל זה, המזמין מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם אי מימוש ביקורו, או מימוש חלקי, מותנה או מוגבל של הביקור, הנובע או קשור להחלטת אבטחת מרכז הסדנאות.
  • המזמין מאשר שידוע לו ו/או למבקרים אשר להם הזמין את הכרטיסים כי במקרה שבו יעבור על החוק ו/או על הוראות, הנחיות ו/או כללי הבטיחות של מאבטח מרכז הסדנאות ו/או ינהג בפראות ו/או בגסות ו/או באלימות ו/או במעשה ו/או מחדל שלו יסכן אחר ו/או יפגע באחר ו/או יגרע מהנאתו ו/או בילויו של אדם אחר ו/או יפר כל הוראה אחרת בתקנון ההזמנה ו/או לא ימלא אחר דרישות והרשאות הכניסה של מאבטח מרכז המבקרים (לרבות הצגת תעודת זהות/ספח/דרכון שלו ושל המלווים אליו) ו/או של החברה, יהיה מאבטח מרכז המבקרים ו/או החברה ו/או מי מטעמה, רשאים לפי שיקול דעתם הבלעדי, למנוע את כניסתו ואת כניסת המלווים אליו למרכז הסדנאות או לסלק אותו והמלווים אליו מהמרכז בכל עת.
  • ככל שסעיף מסוים בתקנון זה יימצא חסר תוקף, בלתי אכיף או בלתי חוקי מכל סיבה שהיא, לא יהא בכך כדי לגרוע מתוקפם או אכיפתם של יתר סעיפי התקנון.
  • בשום מקרה לא יראו בכך שהחברה השתהתה או נמנע מלהשתמש בכל זכות מהזכויות המוקנות לה על-פי תקנון זה ו/או כל דין, כוויתור על זכויותיה. סטייה מתנאי תקנון זה במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר בעתיד.
  • הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד.
  • סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב. יובהר כי הדין החל ומקום השיפוט כאמור לעיל יחולו גם על מזמין ו/או מלווה שאינו תושב ו/או אזרח ישראלי.
  • תקופת ההתיישנות לכל תביעה נגד החברה בכל עניין הנובע במישרין ו/או בעקיפין מרכישה מקוונת של כרטיסים הינה שנה ממועד סיומה.
  • הרוכש מצהיר, כי הינו מעל לגיל 18. החברה מבהירה, כי אין ביכולתה לאמת את עובדת היות הרוכש מעל גיל 18.
  • הרוכש מצהיר, כי הינו בעל חשבון בנק, תיבת דואר אלקטרוני תקינה ברשת האינטרנט, וכי הינו עושה שימוש בכרטיס אשראי שהונפק לו כדין.
  • הרוכש מצהיר, כי כל הפרטים שמסר ו/או שימסור בתהליך רכישת הכרטיסים באמצעות האתר, הינם פרטיו האישיים הנכונים, לרבות כתובת דואר אלקטרוני, שם מלא, מספר טלפון ותעודת זהות, ומספר כרטיס האשראי. מסירת פרטים כוזבים ו/או שימוש בפרטים שאינם שלך הינם אסורים, עשויים להוות עבירה פלילית והעושה כן צפוי לעונשים הקבועים בחוק.
  • הרוכש מצהיר כי השימוש באתר הינו לצורך פרטי בלבד.

 

 1. רכישת כרטיסים
  • נפלה טעות סופר באתר לרבות בתיאור המופע ו/או במחירו, לא יחייב הדבר את החברה. במקרה שנפלה טעות סופר, יוכל הרוכש לבטל את הרכישה ללא גביית דמי ביטול.
  • לצורך רכישת כרטיסים בצורה מקוונת עליך לעקוב אחרי שלבי ההזמנה ולהשלים אותם, ברצף, ללא הפסקות תוך הקפדה על הזנת פרטים נכונים ומדויקים.
  • מיד עם ביצוע הזמנת הכרטיסים, תעביר החברה את פרטי כרטיס האשראי שבאמצעותו התחייב הרוכש לבצע את הרכישה, לצורך קבלת אישור חברת האשראי לביצוע העסקה. החברה תעביר לרוכש הודעה מתאימה לאחר אישור/ דחיית ההזמנה ע"י חברת האשראי. יודגש, אישור חברת האשראי מהווה תנאי סף להשלמת תהליך הרכישה. עם קבלת אישור חברת האשראי לביצוע הרכישה, יחויב חשבון הרוכש במלוא סכום הרכישה.
  • הודעה בדבר אישור חברת האשראי ופרטי ההזמנה ישלחו לרוכש לתיבת הדואר אלקטרוני שאת פרטיה מילא בתהליך הרכישה.
  • מובהר, כי כל עוד לא נשלח לרוכש אישור הזמנה בהתאם לאמור בסעיף 9.3 לעיל, לא יהיה תוקף כלשהו להזמנה.
  • בכל מקרה בו, הודעה על אישור ההזמנה לא התקבלה, תוך 30 דק' מהשלמת ההזמנה, יש ליצור קשר מידית עם החברה בטלפון 054-2576885
  • הרוכש מאשר שידוע לו, כי תתכנה תקלות בתפעול האתר כתוצאה מהשבתה או תקלה של רשת האינטרנט בין אם כתוצאה מכח עליון כהגדרתו לעיל ו/או לצורך תפעול או שדרוג ו/או כתוצאה מפעולת זדון כלשהי מטעם צד שלישי ו/או כתוצאה מתקלה כלשהי ברשת האינטרנט, והוא מוותר על כל טענה בעניין כלפי החברה או מי מטעמה.
  • הכרטיסים יימסרו לרוכש בקופת החברה בכניסה למרכז הסדנאות, בכפוף להצגת אישור מודפס של ביצוע ההזמנה באתר האינטרנט.

 

 1. תנאים נוספים
  • יחד עם אישור התקנון נדרש המזמין לסמן האם ברצונו לקבל מהחברה ו/או מי מטעמה דיוור אלקטרוני בהתאם לחוק חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982, לתיבת הדואר האלקטרוני שלו. אם אין ברצון המזמין להמשיך ולקבל דיוור אלקטרוני ביכולתו לבקש להסיר את פרטיו מרשימת הדיוור, על ידי לחיצה על לחצן הסר, המופיע בכל הודעת דיוור.
  • החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראיים לכל נזק ישיר או עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם לרוכש או לצד שלישי, כתוצאה מרכישת הכרטיסים באמצעות האתר. אחריות החברה תהיה מוגבלת לכל היותר להחזר כספו של הרוכש.
  • החברה תהא רשאית להסב ו/או להעביר את זכויותיה וחובותיה לפי תקנון זה, כולן או מקצתן, לכל גורם שהוא, ללא צורך באישור או יידוע המשתמש.
  • החברה רשאית לבטל/ לשנות את שעות וימי הביקור במרכז הסדנאות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

my Roladin
לחצו כאן ותהנו לפני כולם ממבצעים ועדכונים חמים